120 doanh nghiệp tham gia Triển lãm tôn vinh hàng Việt