Doanh nghiệp cần nhanh chóng xoay chuyển tình thế để thích nghi sau Covid-19