Doanh nghiệp đồng bằng liên kết để tạo ra giá trị cao cho nông sản