Hành trình Chung kết Dự án Khởi nghiệp xanh năm 2022

Giải nhất và 2 giải nhì cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo” lần 8 năm 2022
Hành trình Chung kết Dự án khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo lần 8 năm 2022 Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo” lần 8 năm 2022 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Công ty Cổ phần Vinamit, Quỹ hỗ trợ phát triển Thanh niên (FYe), Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau đồng tổ chức với 02 tôn chỉ hoạt động xuyên suốt là: Tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp phát triển sản phẩm từ tài nguyên bản địa, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Và hỗ trợ nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn, tự xây dựng và thực hành các tiêu chuẩn cần thiết và phù hợp để đảm bảo kinh doanh tốt, phát triển bền vững.