Kỳ vọng tạo sự đột phá cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam