Trực tiếp Lễ công bố và Trao chứng nhận HVNCLC 2022

https://youtu.be/QZf5TXv1AtQ