Doanh nghiệp nhựa đầu tư công nghệ để đa dạng hóa thị trường