Trứng gà CHĂN NUÔI ĐẠT CHUẨN NHÂN ĐẠO đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Mô hình thí điểm trang trại nhân đạo tại Đồng Nai, tổng đàn 6.000 gà mái, ước tính hàng năm cung cấp khoảng 1,5 triệu quả trứng. Chuồng nuôi sàn 1 tầng, gà mái có thể thể hiện hành vi tập tính của loài bất kỳ khi nào chúng muốn, ví dụ tắm bụi trên chất độn chuồng bằng trấu, nghỉ ngơi trên sào đậu.