Dự án HVNCLC – Chuẩn hội nhập tư vấn, đánh giá nhiều nội dung cho doanh nghiệp